Sự hài lòng của khách hàng tổ chức: Nghiên cứu trong lĩnh vực sản phẩm nước uống đóng chai tại Hà Nội

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 105-115
Tóm tắt: Thỏa mãn khách hàng là mục tiêu tất yếu của các doanh nghiệp. Để có thể tìm hiểu một cách hiệu quả khách hàng hài lòng đến đâu với sản phẩm của doanh nghiệp thì cần phải xác định được các khía cạnh cụ thể về sự hài lòng của khách hàng. Bài viết này tập trung kiểm định cảm nhận của khách hàng về tầm quan trọng của các khía cạnh về sự hài lòng thông qua nghiên cứu thực nghiệm với các khách hàng tổ chức là các khách sạn lớn khi tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai trên thị trường Hà Nội. Kết quả điều tra khẳng định các khía cạnh về sự hài lòng của mô hình INDSAT và bổ sung yếu tố mối quan quan hệ kinh doanh là một yếu tố đặc trưng gắn với thị trường Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng tổ chức nói chung và của ngành nước uống đóng chai nói riêng.
Từ khóa: Sự hài lòng của khách hàng tổ chức, mô hình INDSAT, nước uống đóng chai
Tra cứu bài báo