Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước trong Luật ngân sách nhà nước

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 19-25
Tóm tắt: Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành đã có quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý ngân sách nhà nước nhưng chưa đầy đủ so với quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước nhưng trong triển khai thực tiễn Luật Ngân sách Nhà nước vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế đối với hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, tác giả đã đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động Kiểm toán Nhà nước, tạo các điều kiện pháp lý cho Kiểm toán Nhà nước phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong quản lý ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch, kỷ luật và hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước; Luật Ngân sách Nhà nước; ngân sách; sửa đổi, bổ sung
Tra cứu bài báo