Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2000- 2012: Những chuyển biến và hạn chế

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 10-18
Tóm tắt: Thu NSNN là một công tác rất quan trọng vì đây là khâu quyết định việc thực hiện các vai trò của NSNN nói chung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản chi NSNN nói riêng. Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong thời gian qua và những mặt hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở vận dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, phân tích số liệu thực tiễn; kết hợp với các bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ để thể hiện dữ liệu nghiên cứu. Kết quả bài viết đã phân tích được tình hình thu NSNN giai đoạn 2000 – 2012, góp phần làm sáng tỏ những chuyển biến trong thu NSNN của Việt Nam trong giai đoạn này và những mặt hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng hiệu quả thu ngân sách.
Từ khóa: Cơ cấu nguồn thu, cán cân ngân sách, thu ngân sách, tăng thu ngân sách
Tra cứu bài báo