Vấn đề việc làm tại khu kinh tế Vũng Áng- Thực trạng và kiến nghị

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 64-71
Tóm tắt: Từ khi thành lập cho đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng (KKTVA) đã từng bước khẳng định vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, là cơ sở quan trọng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, việc đưa lực lượng lao động của tỉnh Hà Tĩnh, chủ yếu là từ nông thôn vào làm việc tại KKTVA, nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống đang còn nhiều bất cập. Để giải quyết việc làm tại KKTVA, bài viết khuyến nghị một số vấn đề liên quan đến tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề; thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.
Từ khóa: Việc làm tại Khu kinh tế Vũng Áng
Tra cứu bài báo