Kinh tế Việt Nam 2013: Tiếp tục ổn định vĩ mô và phục hồi tăng trưởng

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 3-10
Tóm tắt: Bài viết tổng quan lại những diễn biến vĩ mô cơ bản, phân tích nguyên nhân và đánh giá tóm tắt các nội dung cơ bản của chính sách tài khóa và tiền tệ năm 2013, từ đó nhận diện các thách thức trong những năm tới. Bài viết gồm 3 phần chính: (i) tổng quan kinh tế vĩ mô năm 2013 thông qua diễn biến của các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản, (ii) phân tích một số nội dung cơ bản của việc điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, và (iii) nhận diện một số thách thức và rủi ro trong năm 2014 và thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng, vốn đầu tư xã hội, lao động, lạm phát, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa
Tra cứu bài báo