Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 65-70
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu thực trạng lao động nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua, mối quan hệ của nó đối với tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị các giải pháp đào tạo thay thế nguồn nhân lực nội địa đáp ứng nhu cầu cạnh tranh đối với sự biến động của lao động nước ngoài.
Từ khóa: Lao động nước ngoài ở Việt Nam, di chuyển lao động, đào tạo thay thế
Tra cứu bài báo