Hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng bè tại Cẩm Phả, Quảng Ninh: Phương pháp phân tích bao dữ liệu- DEA

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 55-64
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả kỹ thuật và xác định một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng bè tại khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh dựa trên số liệu điều tra 56 hộ gia đình nuôi cá lồng bè năm 2011. Trong nghiên cứu, phương pháp phân tích bao dữ liệu – DEA được sử dụng để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô của các hộ gia đình nuôi cá. Đồng thời phương pháp phân tích hồi quy được sử dụng để xác định một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra, hiệu quả kỹ thuật dưới giả thiết tính kinh tế không đổi theo quy mô, tính kinh tế thay đổi theo quy mô và hiệu quả quy mô của các hộ gia đình lần lượt là 0,91; 0,94 và 0,96. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra kinh nghiệm của người nuôi cá và khu vực nuôi khác nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật.
Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật, nuôi cá lồng bè, phương pháp phân tích bao dữ liệu – DEA, Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tra cứu bài báo