Tăng cường nhận thức của các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam về thỏa thuận trọng tài

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 36-39
Tóm tắt: Bài viết tập trung nêu ra những hạn chế thường gặp về thỏa thuận trọng tài để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các giao dịch thương mại tại Việt Nam. Từ đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp dưới góc độ chủ thể lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp, và dưới góc độ quản lý nhà nước nhằm khắc phục những thỏa thuận trọng tài vô hiệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở nước ta. Điều này giúp doanh nghiệp nắm bắt được những quy định về thỏa thuận trọng tài, ngăn ngừa tổn thất vật chất, nắm bắt cơ hội kinh doanh và giảm tải cho hệ thống tòa án khi giải quyết bằng trọng tài trong tranh chấp thương mại.
Từ khóa: Thỏa thuận, trọng tài, tranh chấp thương mại
Tra cứu bài báo