Thâm hụt ngân sách, nợ công và rủi ro vĩ mô ở Việt Nam

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 18-28
Tóm tắt: Bài viết này cố gắng phân tích thực trạng thâm hụt ngân sách và nợ công khi Việt Nam đã đi được nửa chặng đường trong kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội 2011-2015. Phân tích cho thấy, mặc dù có mức thu cao so với các nước trong khu vực nhưng sự gia tăng nhanh của chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi thường xuyên, đã khiến cho Việt Nam có thâm hụt ngân sách dai dẳng trong những năm gần đây. Trong khi đó, phân tích về thực trạng nợ công lại chỉ ra rằng rủi ro nợ công của Việt Nam lại nằm ở nợ không được báo cáo đầy đủ của khối doanh nghiệp nhà nước. Thâm hụt ngân sách kéo dài và nợ công tăng nhanh đã và đang dẫn đến môi trường kinh tế vĩ mô bất lợi về lạm phát, lãi suất, tỷ giá và tăng trưởng, đe doạ sự ổn định của nền kinh tế trong tương lai.
Từ khóa: Thâm hụt ngân sách, nợ công, bất ổn kinh tế
Tra cứu bài báo