Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS?

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 40-45
Tóm tắt: Bài viết nhằm tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố về kinh tế, chính trị, pháp luật, tài chính và nghề nghiệp kế toán đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) ở các quốc gia. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị, pháp luật, tài chính và nghề nghiệp kế toán ở Việt Nam để đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với việc vận dụng IAS/IFRS. Kết quả phân tích cho thấy môi trường Việt Nam có nhiều yếu tố khó khăn hơn là thuận lợi đối với việc áp dụng IAS/IFRS. Từ đó, bài viết kiến nghị Việt Nam cần có cách tiếp cận với IAS/IFRS phù với điều kiện cụ thể của mình.
Từ khóa: Kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán, điều kiện vận dụng IAS/IFRS
Tra cứu bài báo