Bất cập trong tự chủ tài chính tại các bệnh viện công- Tiếp cận dưới góc độ phân tích chi phí theo mức độ hoạt động

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 35-39
Tóm tắt: Cơ chế tự chủ tài chính đã có những tác động tích cực trong đổi mới hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các bệnh viện công, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn một số bất cập xuất phát từ những đặc thù riêng của hoạt động tài chính trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở phân tích chi phí theo mức độ hoạt động, bài báo chỉ ra những bất cập trong việc áp dụng cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công. Những bất cập này được lý giải do phạm vi tự chủ tài chính của các bệnh viện công rất hạn chế. Do đó, việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính riêng cho các bệnh viện công cũng như điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí là cần thiết.
Từ khóa: Cơ chế tự chủ tài chính; Nghị định 43, bất cập, bệnh viện công, phân tích chi phí
Tra cứu bài báo