Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 61-68
Tóm tắt: Quyết định lựa chọn biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong sản xuất nông nghiệp (SXNN) của người dân ven biển có vai trò hết sức quan trọng trong việc ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra. Quyết định lựa chọn này của người dân chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau và hầu hết chưa được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu trước đây. Bài viết này góp phần làm rõ các yếu tố ảnh hưởng cũng như lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới quyết định lựa chọn biện pháp thích ứng của người dân ven biển, từ đó tạo lập những căn cứ quan trọng trong việc ra quyết định áp dụng các biện pháp thích ứng cho người dân xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, biện pháp, quyết định, sản xuất nông nghiệp, thích ứng
Tra cứu bài báo