Đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của quỹ khuyến nông Hà Nội

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 53-60
Tóm tắt: Nhằm thúc đẩy quá trình phát triển đất nước, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có sự đổi mới chính sách khuyến nông, điển hình là việc thành lập Quỹ Khuyến nông (QKN). Theo đánh giá của nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, mô hình tổ chức và hoạt động của QKN bước đầu đã phần nào giải quyết được nguồn lực vốn, một vấn đề nóng của người sản xuất nông nghiệp (SXNN) hiện nay. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhu cầu vay vốn của nông dân vẫn còn rất lớn và khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này còn hạn chế. Bằng phương pháp thống kinh tế và các công cụ chủ yếu của PRA, bài viết tập trung vào việc đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của QKN Hà Nội, tìm ra các bất cập còn tồn tại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng nhân rộng của Quỹ.
Từ khóa: Mô hình, Tổ chức, Hoạt động, Quỹ khuyến nông
Tra cứu bài báo