Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngành ngân hàng tại Đà Nẵng

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 69-78
Tóm tắt: Bài báo nhằm đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng (CBBE- Customer Based Brand Equity) cho ngành ngân hàng, một lĩnh vực nghiên cứu khá mới ở Việt Nam. Bối cảnh cạnh tranh gia tăng đòi hỏi các ngân hàng phải tăng cường quản trị thương hiệu. Muốn vậy, đòi hỏi phải có công cụ đo lường sức khỏe thương hiệu, đó chính là mô hình CBBE. Với một qui trình và phương pháp khoa học nhằm phát triển và kiểm chứng thang đo, nghiên cứu đã xây dựng được một mô hình đo lường CBBE tin cậy và hiệu lực cho ngành ngân hàng. Đồng thời, ứng dụng mô hình này nhằm so sánh CBBE tổng thể và các thành phần CBBE giữa các ngân hàng trong nghiên cứu: Agribank, Vietcombank và Đông Á Bank tại Đà Nẵng. Từ đó đề xuất những hàm ý thực tiễn có giá trị cho các nhà quản trị thương hiệu ngân hàng.
Từ khóa: Tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, dịch vụ ngân hàng, thành phố Đà Nẵng
Tra cứu bài báo