Giải pháp đột phá nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Việt Nam

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 11-17
Tóm tắt: Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào nghiên cứu và đánh giá tầm ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tham khảo các số liệu và chính sách của Chính phủ về phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới sẽ đưa ra nhiều giải pháp bứt phá, phù hợp, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Từ khóa: Tái cấu trúc nền kinh tế, nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, kinh tế thị trường hiện đại, quản lý nhà nước về nguồn lực nhân sự
Tra cứu bài báo