Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong sản xuất kinh doanh giấy tại làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 104-112
Tóm tắt: Xã Phong Khê thuộc thành phố Bắc Ninh có nghề sản xuất giấy từ lâu đời. Trước Đổi Mới, người dân ở đây sản xuất giấy dó, giấy vàng quỳ, giấy hồi, giấy bản, giấy nến, giấy cuốn ngòi pháo và giấy vàng mã các loại. Từ khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, người dân Phong Khê đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm giấy hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thu nhập của người lao động tham gia vào sản xuất kinh doanh giấy tăng lên đáng kể. Mặc dù vậy, trình độ chuyên môn kỹ thuật cũng như quản lý kinh tế của lao động chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng cũng như mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt sản phẩm giấy trên thị trường. Vì vậy, các giải pháp như truyền nghề, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ cần được thực hiện để nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ cho phát triển làng nghề.
Từ khóa: Làng nghề; Nhân lực; Chất lượng; Giải pháp
Tra cứu bài báo