Giám sát và đánh giá đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 18-26
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích thực trạng giám sát và đánh giá đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHTGTĐB) ở Việt Nam, từ đó đề xuất hoàn thiện khung giám sát và đánh giá góp phần hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng KCHTGTĐB theo định hướng kết quả.
Từ khóa: Đối tác công tư, giám sát và đánh giá, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chỉ số giám sát
Tra cứu bài báo