Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn giữa doanh nghiệp nấm hương nam và các hộ nông dân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 79-85
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng quan hệ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn giữa doanh nghiệp nấm Hương Nam và các hộ nông dân trồng nấm ở huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong mối quan hệ liên kết này thì HTX nông nghiệp đóng vai trò trung gian, là cầu nối giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong việc cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức thu mua sản phẩm. Để tăng cường quan hệ liên kết thì tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ nông dân về trách nhiệm thực hiện hợp đồng liên kết; tăng cường cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân; xem xét điều chỉnh giá thu mua và thanh toán đúng hạn cho hộ nông dân; tăng cường vai trò của chính quyền địa phương là những giải pháp cần được chú ý thực hiện trong thời gian tới.
Từ khóa: Liên kết, nấm ăn, sản xuất, tiêu thụ, hộ nông dân
Tra cứu bài báo