Marketing quan hệ trong thị trường B2B: Nghiên cứu tình huống tại các khách sạn cao cấp tại Hà Nội

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 130-136
Tóm tắt: Bài viết này tập trung nghiên cứu về khái niệm marketing quan hệ trong thị trường khách hàng tổ chức, các khía cạnh của marketing quan hệ cũng như thăm dò những tác động của chúng tới sự hài lòng và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng tổ chức. Để phục vụ cho mục tiêu này, nghiên cứu tình huống tại các khách sạn cao cấp ở Hà Nội đã được thực hiện. Dữ liệu được thu thập qua quan sát thực địa, phỏng vấn sâu và từ nguồn dữ liệu có sẵn. Kết quả nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng của marketing quan hệ trong nhận thức của các khách hàng tổ chức và gợi ý những tác động của marketing quan hệ tới sự hài lòng của khách hàng và hoạt động kinh doanh của tổ chức. Sáu khía cạnh của marketing quan hệ trong thị trường B2B đã được xác định. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý về xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường B2B.
Từ khóa: Marketing quan hệ, thị trường B2B, Nghiên cứu tình huống
Tra cứu bài báo