Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn, lòng trung thành và mua lặp lại đối với sản phẩm áo sơ mi may sẵn

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 122-129
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thỏa mãn, lòng trung thành và hành vi mua lặp lại, trong đó lòng trung thành được xem xét dưới ba biểu hiện sự cam kết, sự tin tưởng và truyền miệng. Một nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa sự thoả mãn, các biểu hiện của lòng trung thành và hành vi mua lặp lại đã được tiến hành nhằm xác định hướng, độ lớn của mối quan hệ trên. Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2013 đến tháng 01/2014 nhằm kiểm định mô hình lý thuyết cũng như các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy sự thoả mãn có tác động tích cực đến các nhân tố của lòng trung thành là sự cam kết, sự tin tưởng và truyền miệng. Trong đó độ lớn của mối quan hệ giữa sự thỏa mãn đến truyền miệng là lớn nhất (0.638) và yếu nhất là sự tin tưởng (0.43). Tương tự vậy truyền miệng cũng là nhân tố tác động mạnh nhất tới mua lặp lại (0.773) và tin tưởng vẫn là yếu tố có ảnh hưởng yếu nhất (0.533). Trong khi đó sự tác động từ sự thoả mãn đến mua lặp lại cũng không lớn (0.489).
Từ khóa: Sự thoả mãn, lòng trung thành, hành vi mua lặp lại, mối quan hệ
Tra cứu bài báo