Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 97-103
Tóm tắt: Bài viết phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội. Các tiêu chí được sử dụng trong phân tích là năng suất và khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp công nghiệp. Dựa trên nguồn số liệu thống kê liên quan đến doanh nghiệp công nghiệp của Cục Thống kê Hà Nội, tác giả đã tính toán các chỉ tiêu và các hệ số đánh giá năng suất cho các doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội. Các số liệu tính toán được so sánh giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau để thấy được thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội.
Từ khóa: công nghiệp Hà Nội, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
Tra cứu bài báo