Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử tiêu dùng mới của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 113-121
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố như tính đổi mới của người tiêu dùng, đặc tính cá nhân, định hướng cá nhân, định hướng tập thể, né tránh sự không chắc chắn và hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử mới. Để làm được điều này, tác giả đã phân tích dữ liệu từ một mẫu người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội bằng cách sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Bài viết chỉ tập trung vào nghiên cứu định lượng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thu nhập, trình độ học vấn, tính đổi mới của người tiêu dùng và định hướng cá nhân ảnh hưởng tích cực đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới (tần suất mua sản phẩm điện tử tiêu dùng mới), trong đó định hướng cá nhân và tính đổi mới của người tiêu dùng có mức ảnh hưởng lớn nhất. Né tránh sự không chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới (tần suất mua sản phẩm điện tử tiêu dùng mới).
Từ khóa: Đặc tính cá nhân, định hướng cá nhân, định hướng tập thể, hành vi chấp nhận sản phẩm mới, né tránh sự không chắc chắn, sản phẩm điện tử tiêu dùng mới, tính đổi mới của người tiêu dùng
Tra cứu bài báo