Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 47-52
Tóm tắt: Hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động) góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn tồn tại một số khó khăn trong công tác này mà chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong công tác quản lý của nhà nước. Bài viết này dựa trên quan sát tình hình thực tế và các số liệu từ những báo cáo của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục vấn đề này.
Từ khóa: Chính sách, Quản lý nhà nước, Xuất khẩu lao động, Kiều hối
Tra cứu bài báo