Sử dụng tiếp cận biến ngẫu nhiên để đánh giá tác động của FDI đến hiệu quả ngành giấy Việt Nam

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 3-10
Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang được coi là một kênh huy động vốn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, tác động thực sự của dòng vốn FDI đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nội địa đến nay chưa được làm rõ. Bài viết này tập trung vào đánh giá tác động của FDI đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp thuộc ngành giấy tại Việt Nam bằng cách sử dụng tiếp cận biên ngẫu nhiên và ước lượng mô hình phi hiệu quả đặt trong mối quan hệ lan tỏa theo chiều ngang và dọc. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hiệu quả trung bình của ngành giấy Việt Nam có xu hướng giảm dần qua thời gian và FDI đã tạo ra những tác động tiêu cực tới doanh nghiệp giấy ngoại trừ tác động lan tỏa theo chiều ngang diễn ra trong nội bộ ngành.
Từ khóa: Biến ngẫu nhiên, FDI, hiệu quả kỹ thuật, lan tỏa theo chiều ngang và dọc, ngành giấy
Tra cứu bài báo