Tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: Nghiên cứu thực nghiệm tại trường đại học Hải Dương

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 143-150
Tóm tắt: Quyền tự chủ về tài chính trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), chủ động trong việc khai thác, sử dụng các nguồn thu đã có tác động tích cực đến các trường đại học công lập. Họ có thể phát huy tiềm năng về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên để mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, cơ chế quản lý nhà nước còn nhiều điểm bất hợp lý đã gây nhiều khó khăn cho các trường. Dựa trên nghiên cứu thực nghiệm tự chủ tài chính tại Trường Đại học Hải Dương, các tác giả đưa ra một số khuyến nghị.
Từ khóa: Đại học Hải Dương; Giáo dục đại học công lập; Tự chủ tài chính
Tra cứu bài báo