Chính sách tăng cường nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ở các trường đại học công lập- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 88-93
Tóm tắt: Các trường đại học công lập ở Việt Nam dựa chủ yếu vào nguồn tài chính từ nhà nước, cũng tương tự như các trường đại học công lập ở nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh nguồn tài chính từ nhà nước bị cắt giảm, nhiều nước đã ban hành những chính sách khuyến khích các trường đại học thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách. Bài viết này sẽ xem xét những chính sách của các nước và đề xuất cho Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục đại học công lập, tài chính, ngoài ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo