Đề xuất chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu năng lực cán bộ cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 94-99
Tóm tắt: Cán bộ cấp xã là người trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) về xây dựng Nông thôn mới (NTM). Sự thành công của Chương trình phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của đội ngũ cán bộ này. Thời gian qua, nhờ thực hiện Quyết Định số 1003/QĐ-BNN-KTHT ngày 18/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM thuộc CTMTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2011– 2020, hầu hết cán bộ các cấp, đặc biệt cán bộ cấp xã đã được trang bị các kiến thức để thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cán bộ cấp xã còn nhiều vướng mắc chủ yếu do năng lực chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Xuất phát từ thực tế này, nghiên cứu Chương trình đào tạo hiện hành nhằm tìm ra những thiếu hụt để đề xuất Chương trình đào tạo mới nâng cao năng lực cán bộ cấp xã thực hiện CTMTQG về xây dựng NTM là cần thiết.
Từ khóa: Cán bộ cấp xã, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, năng lực của cán bộ cấp xã
Tra cứu bài báo