Tài sản thương hiệu của trường đại học theo cảm nhận sinh viên- Nghiên cứu tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 79-87
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối liên hệ giữa giá trị tài sản thương hiệu của các trường đại học và việc cảm nhận của các sinh viên đang theo học. Bốn yếu tố bao gồm: mức độ nhận biết thương hiệu, sự trung thành đối với thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và chất lượng cảm nhận được lựa chọn để đo lường giá trị của tài sản thương hiệu. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp bằng cách khảo sát các sinh viên tại các Trường Đại học ở TP.HCM, và sử dụng nhiều phương pháp phân tích dữ liệu khác nhau  như thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis – CFA), ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy bội với sự hỗ trợ của phần mềm SAS và SPSS. Kết quả cho thấy lòng trung thành đối với thương hiệu là yếu tố duy nhất tác động đến giá trị tài sản thương hiệu.
Từ khóa: Thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu, giá trị tài sản thương hiệu, giáo dục đại học
Tra cứu bài báo