Chính sách viện trợ trong bối cảnh trở thành nước thu nhập trung bình của Việt Nam

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 57-65
Tóm tắt: Sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Từ năm 2010, Việt Nam đạt mức thu nhập GNI bình quân đầu người đạt khoảng 1.168 USD/người, trở thành một nước có mức thu nhập trung bình. Chính sách viện trợ cho Việt Nam đang thay đổi, theo đó, tính chất, quy mô, cơ cấu, điều kiện và phương thức cung cấp ODA cho Việt Nam của đối tác phát triển sẽ khác so với trước đây khi Việt Nam là nước chậm phát triển, thu nhập thấp. Bài viết trình bày những thay đổi của ODA và vốn ưu đãi dành cho Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam trong điều kiện mới.
Từ khóa: ODA, thu nhập trung bình, đối tác phát triển, quản lý
Tra cứu bài báo