Đánh giá về việc phối hợp điều hành giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 38-45
Tóm tắt: Sự phối hợp điều hành giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ luôn là chủ đề được quan tâm vì sự tác động của chúng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Chính vì vậy, sự phối hợp đồng bộ giữa hai chính sách được thảo luận liên tục trong quá trình duy trì mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Bài báo cũng giải thích rõ sự phối hợp giữa hai chính sách đôi khi chưa đồng bộ, thay đổi quá nhanh hoặc quá nôn nóng theo đuổi mục tiêu vĩ mô, kết quả lạm phát xuất hiện. Bài báo cũng chỉ ra sự phối hợp không đồng bộ giữa hai chính sách trong việc thúc đẩy thị trường tài chính phát triển. Cuối cùng bài báo gợi ý rằng trong môi trường tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc quá nhiều vào vốn thì việc điều tiết chính sách tiền tệ  linh hoạt và sự phối hợp nhịp nhàng theo nguyên tắc trước, sau giữa hai chính sách sẽ phát huy tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng không tạo ra sức ép đến lạm phát.
Từ khóa: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, sự phối hợp
Tra cứu bài báo