Dự đoán ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ: Ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa và tâm lý

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 66-78
Tóm tắt: Marketing xanh ngày nay trở nên quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng. Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa và tâm lí đến ý định mua xanh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, bài báo đã tìm ra kết quả như sau: tính tập thể có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định mua xanh thông qua các biến số trung gian là sự quan tâm đến môi trường và thái độ đối với hành vi mua xanh. Trong các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua xanh thì nhận thức hữu hiệu về hành động bảo vệ môi trường có khả năng dự đoán cao nhất, tiếp đến là thái độ đối với hành vi mua xanh và cuối cùng là ảnh hưởng xã hội. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường hấp dẫn là người tiêu dùng trẻ, cũng như đối với các nhà hoạch định chính sách môi trường.
Từ khóa: Hành vi người tiêu dùng, ý định mua xanh, Marketing xanh, người tiêu dùng trẻ, hành vi bảo vệ môi trường
Tra cứu bài báo