Mô hình tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 25-37
Tóm tắt: Mô hình tăng trưởng kinh tế thực chất là cơ chế vận hành nền kinh tế thông qua cách thức phối hợp giữa việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực và phân phối sản lượng của nền kinh tế cho tiêu dùng hiện tại và tương lai tạo ra tổng cầu. Trong quá trình Việt Nam thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cơ chế vận hành của nền kinh tế sẽ tác động nhất định tới quá trình đẩy nhanh CNH, HĐH. Bài viết này tập trung đánh giá những tác động của mô hình tăng trưởng kinh tế và chỉ ra những thành công và hạn chế cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế trong thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp.
Từ khóa: Mô hình tăng trưởng; Công nghiệp hóa; Phân bổ và sử dụng nguồn lực; Phân phối sản lượng; Nước công nghiệp.
Tra cứu bài báo