Biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ đào tạo từ các chương trình liên kết đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 134-140
Tóm tắt: Từ năm 2006 đến năm 2013, nhóm tác giả đã khảo sát, nghiên cứu hơn 100 chương trình liên kết đào tạo trong các lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Luật, Báo chí và truyền thông,… tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết là tập hợp các kết quả trong quá trình nghiên cứu của nhóm tác giả, theo hướng tập trung vào trình bày các lý luận về công nghệ đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo, đánh giá về thực trạng chuyển giao công nghệ trong các chương trình liên kết tại các trường đại học Việt Nam và đưa ra những biện pháp nhằm giúp hoạt động tổ chức tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tiếp theo.
Từ khóa: Chuyển giao công nghệ đào tạo, liên kết đào tạo, Giáo dục Đại học, Việt Nam
Tra cứu bài báo