Chất lượng dịch vụ tín dụng tại hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 114-118
Tóm tắt: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh nhu cầu tín dụng gia tăng từ phía các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động kinh tế, còn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong thực hiện cung ứng dịch vụ tín dụng. Chất lượng dịch vụ tín dụng do đó là vấn đề cần được nghiên cứu. Bài viết này đi vào phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng tại hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam dựa trên mô hình SERVPERF. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, để nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trong giai đoạn tới hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hoàn thiện chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên và điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Từ khóa: Sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm, và phương tiện hữu hình
Tra cứu bài báo