Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Nghệ An hiện nay: Những khó khăn, thách thức và khuyến nghị

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 103-106
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những khó khăn, thách thức trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An dưới tác động của khủng hoảng kinh tế những năm 2008-2012 liên quan đến tình trạng sụt giảm số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập, tình trạng doanh nghiệp ngừng sản xuất, giải thể, phá sản, sản xuất cầm chừng; tình trạng sụt giảm quy mô sản xuất kinh doanh; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những khó khăn, thách thức và biện pháp khắc phục nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An những năm tới.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, sụt giảm quy mô sản xuất, môi trường kinh doanh; năng lực nội sinh của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo