Hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng (PR), nhìn từ thực hiện chương trình “Trái tim cho em” của Viettel

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 125-133
Tóm tắt: Các công ty nước ngoài đã đưa PR vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, ở Việt Nam khái niệm về PR mới được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, cũng với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của ngành công nghiệp PR này trên toàn thế giới. Trước thực tế đó, cần có một phương thức hiệu quả và toàn diện trong việc đo lường hiệu quả truyền thông của PR. Có như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể biết được những khoản đầu tư hàng năm cho hoạt động PR mang lại lợi ích, giá trị gì cho thương hiệu. Bài viết này tổng quát những nguyên tắc Barcelona trong việc đo lường hiệu quả chương trình PR, từ đó đo lường hiệu quả hoạt động chương trình “Trái tim cho em” của Viettel, đưa ra những khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng.
Từ khóa: Đo lường hiệu quả truyền thông marketing; Quan hệ công chúng (PR); chương trình “trái tim cho em”.
Tra cứu bài báo