Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động trong các trường đại học theo mô hình bảng điểm cân bằng

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 156-162
Tóm tắt: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của mỗi trường đại học. Thông qua các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động, các trường đại học đánh giá được hiệu quả hoạt động của mỗi bộ phận và khả năng thực hiện sứ mệnh của mình. Trong xu thế toàn cầu hóa và cạnh tranh mạnh mẽ, giáo dục đại học nước ta đang đứng trước yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực có hạn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các trường đại học cần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động theo mô hình như các doanh nghiệp đã và đang thực hiện. Bài viết dưới đây giới thiệu và đề xuất sử dụng bảng điểm cân bằng để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Trường đại học, bảng điểm cân bằng, đánh giá kết quả hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo
Tra cứu bài báo