Hướng tới áp dụng chuẩn quốc tế XBRL nâng cao hiệu quả công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 42-49
Tóm tắt: Công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng công bố thông tin là một trong những nội dung rất quan trọng của đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam đã được phê duyệt và Chiến lước phát triển TTCK đến năm 2020. Bằng phương pháp nghiên cứu mô hình và cách thức áp dụng chuẩn hóa trong công bố thông tin trên thế giới, kết hợp với việc khảo sát và đánh giá hiện trạng (khó khăn, thuận lợi) thực tế tại Việt Nam, tác giả đưa ra một số bài học kinh nghiệm. Tác giá kiến nghị những biện pháp nâng cao hiệu quả công bố thông tin tại Việt Nam thông qua việc xây dựng mô hình thống nhất một đầu mối về công bố thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng như ban hành các văn bản pháp lý mang tính bắt buộc trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế XBRL trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: báo cáo tài chính, công bố thông tin, thị trường chứng khoán, xbrl
Tra cứu bài báo