Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công- tư (PPP) ở Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 9-14.
Tóm tắt: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, các hình thức đầu tư để mở mang phát triển kinh tế cũng có sự đa dạng, trong đó có hình thức hợp tác công –tư (PPP: Public - Private Partner). Hình thức này với Việt Nam còn là mới mẻ và đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai. Mục đích bài viết là khái lược về hình thức đầu tư PPP và sự cần thiết của hình thức này trong hoạt động đầu tư xã hội nói chung. Đồng thời, bài viết đã chỉ ra tình hình áp dụng hình thức PPP ở Việt Nam thời gian qua và một số hạn chế trong triển khai. Từ kinh nghiệm một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, bài viết đã có một số khuyến nghị nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hình thức đầu tư này ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Đối tác công - tư; PPP; Đầu tư công; BOT.
Tra cứu bài báo