Mô hình tài chính cho đầu tư phát triển giáo dục đại học: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 150-155.
Tóm tắt: Trong xu thế toàn cầu hóa và sự nổi lên của nền kinh tế tri thức thì việc đầu tư vào nhân tố con người đang trở thành vấn đề sống còn của nhiều quốc gia. Thực tiễn và kinh nghiệm của các trường đại học hàng đầu trên thế giới đã chỉ ra rằng nền giáo dục muốn phát triển vững mạnh thì Nhà nước phải không ngừng hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục đại học (GDĐH). Bài viết này nhằm phân tích một số mô hình tài chính cho GDĐH trên thế giới như: mô hình dựa vào ngân sách nhà nước, tín dụng ưu đãi cho sinh viên, học phí cao kết hợp mở rộng các chính sách hỗ trợ hay phát triển các trường tư thục; từ đó đưa ra kiến nghị áp dụng đối với Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục đại học, mô hình tài chính, Ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo