Một số chính sách phát triển nông nghiệp của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 57-62
Tóm tắt: Tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO), các nước buộc phải tuân thủ những qui định về sản xuất cũng như xuất khẩu hàng nông sản. Trung Quốc là một trong những nước có nhiều thành công trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để đạt được những thành công đó, Trung Quốc đã có những chính sách phát triển nông nghiệp phù hợp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ và đầu tư phát triển nông nghiệp, chính sách tín dụng và thuế cho nông nghiệp, chính sách khoa học kỹ thuật, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nông thôn, chính sách đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản vàchính sách xã hội trong nông nghiệp, nông thôn. Bài viết giới thiệu và phân tích một số chính sách trong phát triển nông nghiệp của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO.
Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tam nông; Chính sách phát triển nông nghiệp; Nông nghiệp Trung Quốc
Tra cứu bài báo