Nghiên cứu công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 76-84
Tóm tắt: Các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển cũng như đang đối mặt với các thách thức cạnh trang rất mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong nước và với các doanh nghiệp nước ngoài khi mở cửa hoàn toàn dịch vụ viễn thông theo cam kết WTO. Đứng trước cơ hội và thách thức đó, các doanh nghiệp viễn thông cần chuẩn bị cho mình các điều kiện cần thiết để tham gia vào cuộc cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp quốc tế. Ngoài việc trang bị các công nghệ hiện đại theo xu hướng phát triển công nghệ của thế giới, các doanh nghiệp viễn thông di động cần phải trang bị các kiến thức quản trị hiện đại để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. Kế toán quản trị chi phí và giá thành là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho quản trị doanh nghiệp cần phải được hoàn thiện để hỗ trợ cho các nhà quản trị trong cuộc cạnh tranh này.
Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, viễn thông
Tra cứu bài báo