Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất tinh gọn Lean đến hiệu suất của tổ chức

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 97-102
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến sự tác đông của việc áp dụng sản xuất tinh gọn Lean đến hiệu suất của tổ chức. Bài viết đưa ra các nhân tố tác động giữa sản xuất Lean và hiệu suất hoạt động của tổ chức thông qua phân tích thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết cũng như các kết quả nghiên cứu trước đó. Đầu tiên, bài viết xác định các thành phần chính của quá trình sản xuất và thực hiện sản xuất tinh gọn Lean như là các biến độc lập bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, quản lý nội bộ và hiệu suất tổ chức như là biến phụ thuộc. Cơ sở lý thuyết của sản xuất tinh gọn Lean, quản lý chuỗi cung cấp và hệ thống sản xuất Toyota (TPS) sẽ được trình bày để làm rõ hơn trong quá trình nghiên cứu. Thứ hai, tác giả sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, thống kê để kiểm chứng lại mối quan hệ giữa sản xuất tinh gọn Lean và hiệu quả sản xuất. Cuối cùng, bài viết đưa ra được các bằng chứng rõ ràng về tác dụng cộng hưởng của việc áp dụng sản xuất tinh gọn Lean có liên quan đến hiệu quả sản xuất tốt hơn trong tổ chức.
Từ khóa: Sản xuất tinh gọn Lean, Hiệu suất sản xuất tinh gọn Lean, Hệ thống sản xuất Toyota (TPS)
Tra cứu bài báo