Phân tích vai trò lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao trong các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 15-20
Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X của Đảng đã chỉ ra đào tạo và nâng cao chất lượng lao động kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của đất nước. Do vậy, để có được những chính sách đào tạo phù hợp và có hiệu quả, mô hình phân tích cầu lao động trình độ cao sẽ là một công cụ hữu ích, làm cơ sở khoa học và là căn cứ để ra các quyết định và xây dựng các giải pháp phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng với số liệu sử dụng là Tổng điều tra doanh nghiệp Việt Nam đã chỉ ra vai trò của lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao (CMKTTĐC) đến năng suất lao động chung, kết quả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các ngành, bên cạnh đó nghiên cứu cũng đưa ra mô hình xác định nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao và tiền lương thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Mô hình kinh tế, lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, doanh nghiệp
Tra cứu bài báo