Phối hợp bốn nhà trong phát triển ngành dược liệu ở Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 92-96
Tóm tắt: Bài viết cho rằng việc làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học và Nhà nông là cơ sở của sự phối hợp giữa bốn nhà trong phát triển ngành dược liệu nước ta. Trong đó, chính sách của Nhà nước cần được thể chế hoá theo hướng đầu tư mạnh mẽ vào một chương trình quốc gia với các hành động cụ thể, đồng bộ; các doanh nghiệp dược cần đặt ra đề bài cho các nhà khoa học để nghiên cứu đúng theo yêu cầu sản xuất của mình; các kết quả nghiên cứu khoa học phải gắn liền với thực tế và có chiến lược lâu dài; đồng thời cần tạo điều kiện cho nhà nông tiếp cận với khoa học công nghệ và thông tin thị trường, tiến hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, theo từng nhóm, từng vùng để có sản lượng lớn tập trung.
Từ khóa: Phối hợp bốn nhà; phát triển dược liệu
Tra cứu bài báo