Tác động của cấu trúc sở hữu tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng niêm yết trên sàn HOSE

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 29-41
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu (sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài) tới kết quả hoạt động của 32 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2013. Các kết quả thu được từ mô hình FEM cũng như các phân tích thống kê chỉ ra rằng trong khi kết quả hoạt động của công ty tương quan ngược với mức độ tập trung của sở hữu nhà nước thì lại tương quan thuận với sở hữu nước ngoài. Ngoài ra kết quả hoạt động của công ty có quan hệ hình chữ U ngược với sở hữu nhà nước còn đối với sở hữu nước ngoài là hình chữ U thuận. Điều này ngụ ý rằng trong khi tập trung quyền sở hữu nước ngoài làm tăng kết quả hoạt động của công ty thì sự tập trung sở hữu nhà nước lại làm giảm kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, kết quả hoạt động, sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài.
Tra cứu bài báo