Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành công an ở Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 50-56.
Tóm tắt: Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều biến động như hiện nay, để đảm bảo ổn định chính trị, xã hội trong nước, ngành Công An có vai trò rất quan trọng. Để ngành Công An thực hiện tốt vai trò của mình, tất yếu phải có đầu tư phát triển mà trước hết là đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB ) nhằm đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ tốt công tác và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ. ĐTXDCB trong ngành Công An nói chung và hoạt động thanh toán, quyết toán vốn nói riêng, còn nhiều bất cập. Để nâng cao hiệu quả vốn ĐTXDCB trong ngành, cần phải đảm bảo thanh toán, quyết toán vốn đầy đủ, kịp thời, giảm thủ tục hành chính rườm rà cho các chủ đầu tư. Bài viết này khảo sát thanh toán, quyết toán vốn ĐTXDCB trong ngành Công An thời gian qua, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho thời gian tới.
Từ khóa: Thanh toán, quyết toán, ĐTXDCB, ngành Công an
Tra cứu bài báo