Tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường khối kỹ thuật ở Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 141-149
Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định một số đặc điểm cá nhân và đào tạo đại học tác động tới tiềm năng khởi sự của sinh viên đại học chính qui nhóm ngành kỹ thuật, gợi ý một số giải pháp tăng cường tiềm năng khởi sự của sinh viên kỹ thuật ở Việt Nam. Trên mẫu nghiên cứu gồm 255 sinh viên ở 6 trường đại học khối kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội, kết quả khảo sát cho thấy ngoài sự tác động của yếu tố cá nhân, đào tạo đại học cũng có ảnh hưởng đến mong muốn và sự tự tin về khả năng khởi sự của sinh viên.
Từ khóa: tiềm năng khởi sự, nhân tố ảnh hưởng, hành vi hợp lý, khởi sự kinh doanh
Tra cứu bài báo