Vai trò của quản trị công ty trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 63-69
Tóm tắt: Quản trị công ty hiệu quả là một trong những nhân tố cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế. Bài viết phân tích vai trò của quản trị công ty đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là các công ty niêm yết. Kết quả phân tích cho thấy quản trị công ty có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, gợi mở cho các nhà quản trị doanh nghiệp những nỗ lực cải thiện chất lượng quản trị công ty trong công tác điều hành, giám sát và ra quyết định.
Từ khóa: Chất lượng quản trị công ty, hiệu quả kinh doanh, nguyên tắc quản trị
Tra cứu bài báo