Bàn về chủ đề “Đến năm 2020 Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp”

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 13-21
Tóm tắt: Bài viết này đề xuất 3 nhóm tiêu chí đánh giá nước công nghiệp (CN), đó là thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu ngành kinh tế và các kết quả cần đạt được về mặt xã hội và các giá trị chuẩn cần đạt được. Ứng dụng phương pháp tính “chỉ số công nghiệp hóa (CNH)”, bài viết cho rằng, với việc đạt được chỉ số CNH ở thời điểm hiện nay là 0,54, thì khả năng thực hiện mục tiêu “đến năm 2020, Việt Nam về cơ bản trở thành nước CN” là không khả thi. Trên cơ sở phát hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu ngành kinh tế là hai “cửa ải” lớn nhất trong việc phấn đấu đạt được tiêu chí nước CN của Việt Nam, bài viết đã tính toán và dự báo rằng phải đến những năm 2030 Việt Nam mới có khả năng “trở thành nước CN theo hướng hiện đại”. Để đạt được điều đó, Việt Nam cần chú trọng đến 2 khâu đột phá: (i) kiên quyết chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới để tạo ra đột phá về tăng trưởng thu nhập; (ii) có những “cú hích” trong thực hiện CNH nông nghiệp, nông thôn để chuyển đổi nhanh cơ cấu ngành kinh tế.
Từ khóa: Nước công nghiệp, tiêu chí nước công nghiệp, chỉ số công nghiệp hóa, giá trị chuẩn, về cơ bản trở thành nước công nghiệp, công nghiệp hóa rút ngắn; công nghiệp hóa – hiện đại hóa
Tra cứu bài báo